Obecný úrad

Všeobecné záväzné nariadenia

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE POHRONSKÝ BUKOVEC ZA ROK 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č. 2/2023 o umiestňovaní ostatných  plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohronský Bukovec č. 1/2023 o podmienkach
držania psov na území obce Pohronský Bukovec.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č.1/2021 - o niektorých podmienkach o držaní psov na území obce Pohronský Bukovec

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č.1/2021 - o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov na území obce Pohronský Bukovec

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č.2/2021 - o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce Pohronský Bukovec č.4/2018

Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohronský Bukovec č. 2 /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č.1/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohronský Bukovec č.2/2017 - Trhový poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec  č. 1 /2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec  č. 6 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec  č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohronský bukovec  č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec. č.  3/2015 Trhový poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohronský Bukovec č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce


© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.