Stavebný úrad Brusno

Tlačivá na stiahnutie

Správne poplatky v stavebnom konaní
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O CHRÁNENEJ ČASTI KRAJINY
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI ROZHODNUTIA O VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI ROZHODNUTIA O CHRÁNENEJ ČASTI KRAJINY
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
ŹIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA
ŽIADOSŤ O POVOLENIE INFORMAČNÝCH. REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ
ŽIADOSŤ O POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA  NA ODSTRÁNENIE STAVBY
NÁVRH NA VYVLASTNENIE
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia (vodná stavba – studňa)
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby (studne) a odber podzemných vôd
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.