Cestovný ruch

Turizmus – Sprievodca náučným chodníkom

Vážení návštevníci!

Lesy v okolí pohronského Bukovca sú hlboké a krásne. Sú však aj plné histórie. Pripomenú Vám ju bunkre v lokalite Matúšová, v ktorých v časoch SNP sídlil Jegorovov partizánsky oddiel. Na ceste k pamätnému miestu \ás budú sprevádzať Informačné tabule zobrazené na tomto letáčiku. Budete sa tu môcť zamyslieť nad tragédiou vojny a hrdinstvom tých, ktorí nezlyhali ani v časoch najťažších.

Informačná tabuľa na odbočke do Pohronského Bukovca

Partizánska základňa Malúšová

Neďaleká obec Pohronský Bukovec významne vstúpila do histórie Slovenského národného povstania. V prikrych svahoch Bukoveckej doliny bola v lokalite Matúšová v auguste 1944 zriadená základňa partizánskej brigády, ktorej velil A.S. Jegorov.

Po ústupe povstania do hôr na jeseň 1944 sa základňa stala jedným z centier partizánskeho boja proti fašistom. Pozostávala z viacerých stanovíšť - veliteľský bunker, štábny bunker, bunkre mužstva, stanoviäše vysielačky, sklad potravín. V súčasnosti je možné navštíviť originálne pozície základne, ktorými vedie chodník. Bunker veliteľa Jegorova a bunker náčelnlka štábu Ržeckého boli obnovené v pôvodnom rozsahu. Partizánsku základňu v roku 2007 zrekonštruoval podnik LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, s pomocou obce Pohronský Bukovec. Prístup k základni, ktorá sa nachádza v krajinársky pôsobivej lokalite Matúšová, je vyznačený ako žltý turistický chodník z obce Pohronský Bukovec.

Partizánska základňa Matúšová je zaradená medzi "Významné lesnícke miesta ".

V Pohronskom Bukovci zajali 3. novembra 1944 nemeckl fašisti povstateckých generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. Obidvoch zavraždili na jar 1945 v Nemecku.




Informačná tabuľa pred obecným úradom

Pohronský Bukovec (530 m n.m.)

Obec vznikla v súvislosti s banictvom v 16. storoči. Ťažila sa tu meď, železo a striebro. Obyvatelia sa živili drevorubačstvom a uhliarstvom, neskôr väčšinou pracovali v Podbrezovských železiarňach. Obec sa významne zapísala do histórie SNP. Obyvatelia obetavo pomáhali partizánom, ktorí mali na lokalite Matúšová základňu. V miestnej škole bolo zriadené partizánske výcvikové stredisko. Za pomoc partizánom obec fašisti celú vypálili 21. 2.1945.




Informačná tabuľa pri pamätníku v Bukoveckej doline

Partizánsky pamätník

Pamätník bol odhalený v roku 1974 na počesť Prvej československej partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorá mala štáb v Bukoveckej doline. Velil jej A. S. Jegorov.

Autorom pamätníka Je akad. maliar Zdeno Horecký. Pôvodne bol pomník navrhovaný ako kompozícia dvoch betónových blokov. z ktorých sa však realizoval len jeden. Súčasťou pamätníka je hrob partízána V. J Minora.

Z tohto miesta možno pokračovať po žltej turistickej značke na lokalitu Matúšová, kde bola v auguste 1944 zriadená partizánska základňa. Po 30 min. sa dostanete na autentické miesta spojené s históriou SNP. Občania Pohronského Bukovca tu spolu s podnikom LESY SR, Š. p., Banská Bystrica v roku 2007 obnovili partizánske zruby a vybudovali náučný chodník.




Informačná tabuľa v partizánskej základni Matúšová (bunkre)

Partizánska základňa Malúšová

Na tomto mieste bola v auguste 1944 zriadená základňa Prvej československej partiúnskej brigády J. V. Stalina.

Velil jej Alexej Semionovič Jegorovov (1914 -1970).

V noci zo 7. na 8. augusta 1944 bola nad Prailvou vysadená pod vedením Jegorova 22 členná skupina organizátorov paltizánskeho boja proti fašistom na Slovensku. V skupine boli aj dvaja Slováci. J. Podhora a V. Vaščík. Paltizánska brigáda sa postupne rozrástla na 3080 čIenov, príslušníkov 22 národností. Počas jesene a zimy 1944-45 pomáhali obyvatelia okolitých obci paltizánom s kopanIm bunkrov, ošetrovaním ranených a dodávkou potravin. Brigáda operovala na obidvoch stranách Nízkych Tatrler a v Turci. Osobitne významnou akciou bola úspešná obrana elektrárne v Jasenianskej doline počas dlhých bojov v januári až marci 1945.

17. augusta 1944 A. S. Jegorov a náčelnlk štábu A. P. Ržecklj zabezpečili prevoz rozličných druhov potravin zo skladu vo Sv. Ondreji (dnes súčasť Brusna) do tohto tábora. Pri akcii značnou mierou pomohli civilni zamestnanci skladu. Partizáni do Bukoveckej doliny odviezli asi 9 ton potravin.

K Jegorovovej brigáde bol predvedený velite' slovenskej armády gen. Jozef Turanec, ktorého pre nesúhlas s Povstanim zatkli na rozkaz pplk. Jána Goliana na ietisku Tri Duby 29. augusta 1944.

Základňu zrekonštruovali ako pamätné miesto histórie Slovenska podnik LESY Slovenskej republiky, Banská Bystrica, s pomocou obce Pohronský Bukovec v roku 2007. Lokalita je zaradená medzi "Výzmimné Iesnícke miesta".


1 - informačná tabuľa, 2- zdroj vody, 3 - sklad potravín, 4 - bunkre mužstva, 5 - sklad mäsa
6 - bunker veliteľa, 7 - štábny buker, 8 - vysielačka, 9 - vyhliadka

Zdroj: LESY Slovenskej republiky, š.p.
Podklady: Múzeum SNP, Banská Bystrica










Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.